Background

Blog User

entry image

کلاس سومی های مدارس سلام


در جلسه اول بچه های مدرسه سلام ،انیمیشن آدم رو با هم دیدیم.پسرهای کلاسم که همیشه درحال حرف زدن و شیطنت های بچه گانه هستند،درسکوت کامل انیمیشن رو نگاه کردند.بعد که تمام شد،گفتم بچه ها در یه جمله نظر
تون رو درمورد این انیمیشن بنویسید.
_پسر دوچرخه سولربه درخت خشکیده جان داد.
_پسرک دوچرخه سوار وقت خوشی هاش به درخت سرمی زد.
_اگر پسر دوچرخه سواردرخت رو تنها نمی ذاشت،این بلا سر درخت نمی اومد.
_پسرک دوچرخه سوار به خاطر عشق درختش به دور دنیا سفر کرد.
_اگر درخت تنها نبود هیچ اتفاقی براش نمی افتاد.
بعد از این یک جمله انتخاب شد و بیشترین رای رو آورد و درموردش با بچه ها حرف زدیم .بعدقصه زندگی پسرک دوچرخه سواری رو براشون گفتم که سالهای ساله به خاطر عشق درختها کل دنیارو زیرورو کرده و دلش می خواد هیچ درختی قطع نشه.
بچه ها خیلی دلشون می خواست عکس و فیلم اون پسرک رو ببینند و باهاش آشنا بشن.
درآخر گفتگو ازمن خواستند دوباره انیمیشن رو براشون بذارم.

0 comments

  • avatar

Leave A Reply