Background

Blog User

entry image

کلاس سومی های مدرسه سلام

کلاس سومی های مدرسه سلام تهران
اول شروع کلاس انیمیشن درخت بخشنده رو گذاشتم و خودم هم شروع به خوندن قصه کردم.خدایا چه سکوتی کردند پسرهای کلاسم.
بعد ازشون خواستمدرمورد رابطه بین درخت و پسرک یک جمله بگن.جمله های پسرهای کلاس سومی اینها بود:
_درخت عاشق پسرک بود.
_پسرک ازدرخت سواستفاده می کرد،ولی درخت زندگی بخش پسرک بود.
_درخت فدارکار و پسر خودخواه بود.
_درخت به پسرک کمک کردولی پسرک هیچ کاری نکرد.
_پسرک فقط به خودش اهمیت می داد و درخت براش مهم نبود.
_درخت مهربان و پسرنامهربان بود.
_درخت رفتارمهربانانه با پسرداشت.
_پسرک رفتار بچگیش خوب بود ولی وقتی بزرگ شد رفتارش مثل آدم بزرگ هاشد.
_یک رابطه یک طرفه بینشون بود.
_پسرقدردان درخت نبود.
_پسرک روانی و مخ تعطیل بود.
_پسرک سواستفاده گر و نامرد و دزد بود.
بعد رای گیری کردیم و پسرهای کلاسم جمله ی پسرک سواستفاده گر بود و درخت زندگی بخش اون بود،رو انتخاب کردند.بعد سراین موضوع گفتگو کردیم و مخالفین وموافقین دلایل خودشون رو گفتند.

جلسه چهارم درمدرسه سلام صادقیه تهران برگزارگردید.
ابتدا بچه ها را به گروه‌های 4نفره تقسیم شدندو در هر گروه یک نفر به عنوان منشی و یک نفر به عنوان سخنگو توسط اعضای گروه مشخص می شود سپس از بچه ها خواسته می شود با گلدان کاکتوسی بانام اچینو که به کلاس آورده شده بود (عنصر طبیعی) گفت و گو کنند ودر اصل بچه ها با درختان وگیاهان هم ذات پنداری کردند.
گزیده ای ازنوشته های بچه ها:

من درقلبم صدای تورامی شنوم که بامن حرف می زنی.تومثل من و همه آدمها هستی و احازه زندگی کردن داری.من به توحسودی می کنم،چون به چیزهای زیادی نیاز نداری وتنها وبدون دوست راحت زندگی می کنی.توفداکاری چون برای ما اکسیژن تولید می کنی ووقتی دربیابان گیر می کنیم ازآب درون تو می توانیم استفاده کنیم وزنده بمانیم.

کاکتوس:من تاحالا به کلی جاسفر کردمو می خوام این ماجراجویی روادامه بدهم.از اینک همرادرمغازه ها می فروشندو دریک گلدان تنگ هستم ناراحتم.
من ازهوای آلوده شهرشما بیزارم.ازاینکه وارد کلاس ومدرسه شما شدم می ترسم.
من را با رنگی که به من زدند زیبا شده ام ولی خوش حال نیستم ،چون رنگ قبلیم رو بیشتر دوست داشتم ولی شما انسانها ماراهرجوردوست دلرید می کنید تالذت ببرید.
مامراقب توهستیم وبه توآسیب نمی رسونیم پس ازما نترس.
درادامه پس ازخواندن همه نوشته ها درمورد آن گفتگو کردیم وروز پرازشادی و نشاطی داشتیم.
@weneedtrees

کلاس سومی های سلام صادقیه تهران
جلسه اجرای نمایش درخت بزرگ ابریشم 
           </div>


    <div class=

0 comments

 • avatar

Leave A Reply