Background

Blog User

entry image

روز درختکاری - اسفند نود و هفت

صبح پسر های دبستان سلام صادقیه با اشتیاق به مدرسه آمدند، امروز برایشان متفاوت بود. آن ها دو ماه برای این اتفاق بزرگ؛ روز درخت کاری،  لحظه شماری کرده بودند و حالا نوبت به تجربه کردن رسیده بود

پسرها آرزو هایشان را روی کارت های مخصوص برای درخت ها نوشتند و راهی شدیم. پس از دقایقی که بیشتر مشغول گفت و گو در مورد اتفاقات بودیم به محل بزرگی در پارک چیتگر رسیدیم.

بچه ها  با هیجان به کودکان هم سن و سالشان که از مدارس دیگر آمده بودند نگاه می کردند و تلاششان برای ارتباط با آن ها ستودنی بود. پس از جشنی کوتاه هر کودک درخت کوچک خود را در آغوش گرفت، به آن لبخند زد و قدم به سمت گودالی مناسب برای کاشت آن برداشت.

 بچه ها با دستان کوچکشان و لبخندی قدرشناسانه،  دل خاک را می کندن و درخت هایشان را می کاشتند و با بطری های کوچکشان آب بر زیر تنهای نحیف نهال هایشان می ریختند، سپس نامه ی آرزوهایشان را بر شاخه ی آن آویزان میکردند و در دل به خود آفرین می گفتند.

تجربه ی این روز به یاد ماندنی و شیرین بود.  

0 comments

  • avatar

Leave A Reply