Background

Blog User

entry image

کلاس سومی های مدرسه سلام 4


ابتدا بچه ها را به گروه‌های 4نفره تقسیم شدندو در هر گروه یک نفر به عنوان منشی و یک نفر به عنوان سخنگو توسط اعضای گروه مشخص می شود سپس از بچه ها خواسته می شود با گلدان کاکتوسی بانام اچینو که به کلاس آورده شده بود (عنصر طبیعی) گفت و گو کنند ودر اصل بچه ها با درختان وگیاهان هم ذات پنداری کردند.
گزیده ای ازنوشته های بچه ها:

من درقلبم صدای تورامی شنوم که بامن حرف می زنی.تومثل من و همه آدمها هستی و احازه زندگی کردن داری.من به توحسودی می کنم،چون به چیزهای زیادی نیاز نداری وتنها وبدون دوست راحت زندگی می کنی.توفداکاری چون برای ما اکسیژن تولید می کنی ووقتی دربیابان گیر می کنیم ازآب درون تو می توانیم استفاده کنیم وزنده بمانیم.

کاکتوس:من تاحالا به کلی جاسفر کردمو می خوام این ماجراجویی روادامه بدهم.از اینک همرادرمغازه ها می فروشندو دریک گلدان تنگ هستم ناراحتم.
من ازهوای آلوده شهرشما بیزارم.ازاینکه وارد کلاس ومدرسه شما شدم می ترسم.
من را با رنگی که به من زدند زیبا شده ام ولی خوش حال نیستم ،چون رنگ قبلیم رو بیشتر دوست داشتم ولی شما انسانها ماراهرجوردوست دلرید می کنید تالذت ببرید.
مامراقب توهستیم وبه توآسیب نمی رسونیم پس ازما نترس.
درادامه پس ازخواندن همه نوشته ها درمورد آن گفتگو کردیم وروز پرازشادی و نشاطی داشتیم.
@weneedtrees

0 comments

  • avatar

Leave A Reply